Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM TRÊN CHIẾN TRƯỜNG HẠ LÀO (1970-1971)

                           Nguyễn Thị Mai Hoa
Từ năm 1969, Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự, đưa chiến tranh đặc biệt ở Lào lên một bước mới với sự tham gia của lực lượng không quân Mỹ, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh ở Việt Nam, hy vọng cản trở sự phối hợp chiến đấu giữa các nước Đông Dương. Sau thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ba nước Đông Dương mùa khô 1969-1970, tình hình chiến trường tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong điều kiện đó, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam hạ quyết tâm chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng đối phó, đánh bại mọi kế hoạch quân sự của Mỹ và đồng minh.